DLA AKCJONARIUSZY

Ogłoszenia

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą PIB BROKER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261, ze spółkami występującymi pod firmami: 1)"EXITO CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000251711; 2) EXITO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250756; 3) EKO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588109, zarządy łączących się spółek, działając zgodnie z wymogami określonymi przepisami art. 498 KSH oraz art. 499 § 1 i 2 KSH, mając na względzie przepisy art. 515(1) § 1 KSH oraz art. 516 § 6(1) KSH, w dniu 13 maja 2024 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd PIB Broker S.A. na podstawie art. 500 § 2 i 2(1) KSH niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami oraz innymi wymaganymi przez przepisy KSH dokumentami.

Plan Połączenia udostępniony został na stronach internetowej każdej z łączących się spółek dnia 14 maja 2024 r., tj. nie później niż na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia PIB Broker S.A., na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu spółek (stosownie do treści art. 516 § 6(1) KSH).

W przypadku jakichkolwiek pytań dot. procesu połączenia – prosimy o adresowanie ich na ogólny adres e-mail Spółki.

Plan połączenia 13.05.2024

Sprawozdanie z badania_WDB 2022-sig

Spraw z bad_WDB 2021-sig

Eko Broker - Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021

Exito Broker - Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021

Exito Consulting - SF za 2021

Exito Consulting - Sprawozdanie z dzałalności Zarządu za 2021

Exito Broker - SF za 2021

Eko Broker - SF za 2021

Eko Broker - SF za 2022

Exito Consulting - SF za 2022

Exito Broker - SF za 2022

Exito Broker - Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022

Eko Broker - Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022

Exito Consulting - Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022

Eko Broker - SF za 2023

Exito Consulting - SF za 2023

Exito Broker - SF za 2023

WDB SF 2022

WDB SF 2021_podpisane

WDB Sprawozdanie zarządu 2021


 

Zarząd PIB Broker S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200) ul. Fiołkowa 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000357261, REGON: 020585812, NIP: 8971734766, kapitał zakładowy w wysokości 7 537 857,00 PLN, w całości wpłacony (dalej: „Spółka” lub „PIB Broker”) ogłasza, że w dniu 1 lutego 2024 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH nastąpiło połączenie Spółki oraz "BROKERS UNION" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000109774). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku "BROKERS UNION" Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki. W wyniku przeprowadzonego połączenia doszło do sukcesji uniwersalnej i spółka PIB Broker wstąpiła z dniem połączenia (tj. z dniem 1 lutego 2024 roku) we wszystkie prawa i obowiązki spółki "BROKERS UNION" Sp. z o.o.”